Sản phẩm tốt, người dùng vui

Biến việc khám phá sản phẩm trở thành bản năng.

Hero Illustration
Illustration

Khóa học

Danh sách các khóa học về Product Discovery

Illustration

Blog

Tập hợp bài viết, tài liệu về Product Discovery

Illustration

About me

Giới thiệu về tôi

Tổng hợp các sách nên đọc dành cho người làm Phát triển sản phẩm